016 23 22 06

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Privacybeleid

VERKLARING INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Dezimmo bvba (hierna Dezimmo geheten) is begaan met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder en wenst u door middel van deze verklaring te informeren over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens.

Dezimmo verwerkt persoonsgegevens, dit wil zeggen gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen leiden tot de identificatie van een welbepaalde natuurlijke persoon, in het kader van haar activiteiten. Dezimmo geldt als verantwoordelijke voor dergelijke verwerking. Indien u een vraag heeft over de (eventuele) verwerking van uw gegevens, kan u altijd terecht bij Dezimmo, met ondernemingsnummer 0555.640.744 en met maatschappelijke zetel gevestigd te Keulestraat 20, 3390 Tielt, (tel +32 16 23 22 06). U kan met eventuele vragen ook bij Dezimmo terecht per e-mail op info@dezimmo.be. Indien u zich tot Dezimmo wenst te wenden met het oog op het uitoefenen van een concreet recht, verzoeken wij u om uw vraag schriftelijk (per brief of per e-mail) te stellen met opgave van uw domicilieadres en een kopie van uw identiteitskaart. Op die manier kunnen wij nagaan of de vraag gesteld wordt door de persoon die daartoe de juiste hoedanigheid heeft en uw gegevens niet worden meegedeeld aan derden.

Persoonsgegevens worden door Dezimmo verzameld op basis van verschillende gronden, afhankelijk van uw relatie tot Dezimmo. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Wat betreft de persoonsgegevens van klanten of leveranciers gaat het vooreerst om verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Dezimmo en de betrokken cliënt of leverancier. Deze gegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de samenwerking en na afloop van de samenwerking gedurende de periode dat eender wie van de contractspartijen (Dezimmo of de betrokken medecontractant) een vordering in rechte kan instellen jegens de andere. In de mate dat uw persoonsgegevens vervat zijn in boekhoudkundige gegevens, worden deze bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.
De verwerking van bepaalde persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan klanten, gebeurt ook om te voldoen aan de wettelijke plichten die op Dezimmo rusten (onder meer de gegevensinzameling op basis van de anti-witwaswetgeving, maar ook de wettelijke eisen die gesteld worden aan de procedure- of contractuele documenten die Dezimmo opmaakt).

Tot slot worden gegevens van klanten ook verwerkt vanuit het gerechtvaardigd belang van Dezimmo (onder meer wat betreft het verzenden van aankondigingen of berichten in het kader van het onderhoud van de klantenrelatie). Gegevens die op deze basis worden verzameld, blijven bewaard tot zeven jaar na afloop van de laatste contractuele relatie, dit behoudens wanneer de betrokkene zich eerder tegen de bewaring verzet.
Naast dit alles verwerkt Dezimmo ook gegevens die zij bekomt op basis van de toestemming van de betrokkene, onder meer wanneer deze zich zelf inschrijft op het contactformulier. Deze gegevens blijven bewaard en gebruikt door Dezimmo tot (i) het moment waarop de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt – wat op elk moment kan gebeuren door middel van een eenvoudige kennisgeving aan het hierboven vermeld (e-mail)adres – of (ii) het moment waarop Dezimmo merkt dat de betrokken gegevens niet langer correct zijn.

Persoonsgegevens die door Dezimmo worden verwerkt, worden niet zonder geldige reden gedeeld met derden. Een dergelijke geldige reden vormen de situaties waarbij de mededeling van persoonsgegevens vereist is in het kader van een dossier, onder meer voor de mededeling aan overheden of administratieve instanties. Persoonsgegevens van leveranciers kunnen ook meegedeeld worden aan overheidsinstanties, onder meer in het kader van afhoudingen of voorheffingen van fiscale of parafiscale aard.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan actoren uit een derde land of aan een internationale organisatie in de mate dat dit noodzakelijk is in het kader van een specifieke procedure.

Persoonsgegevens worden door Dezimmo niet gebruikt om te komen tot enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming.
Dezimmo zorgt er te allen tijde voor dat de interne verwerking van persoonsgegevens – zowel in papieren als digitale vorm – gebeurt met het oog op het bewaren van de vertrouwelijkheid, wat impliceert dat persoonsgegevens binnen Dezimmo enkel gedeeld worden met personen voor wie het noodzakelijk is om van deze gegevens kennis te hebben.

In geen geval kan Dezimmo bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Een partij wiens gegevens door Dezimmo verwerkt worden, heeft het recht Dezimmo te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking. De betrokkene heeft ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Dezimmo zal, specifiek wat betreft gegevens die gebruikt worden in het kader van dossiers, op deze rechten ingaan in de mate die mogelijk is binnen de perken van haar taken van algemeen belang en binnen het kader van het beroepsgeheim dat overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek rust op de advocaten van Dezimmo.
Elke betrokkene heeft het recht klacht betreffende de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Dezimmo behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.